A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KUTAK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAIRÓL

 

Községi Önkormányzat - Kunágota pályázatot hirdet Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Szociális Szolgáltató Központ és Konyha családsegítő munkakör betöltésére.

Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére. 

 

 

 

 

 

 

 

Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha 

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5746 Kunágota, Rákóczi 6. .

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó - az 1997. évi XXXI. tv., valamint ezek végrehajtásáról szóló jogszabályok alapján családsegítői feladatok ellátása. Munkáját önállóan végzi felettese és szakmai vezetője útmutatásai szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, II. Rész/I.Alapellátásoknál meghatározott szakirányú képesítése (15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet) ,

 

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Személyi és szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15 §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kis Lászlóné nyújt, a 0668/430-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Kunágotai Szociális Szolgáltató Központ és Konyha címére történő megküldésével (5746 Kunágota, Rákóczi 6. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.933-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidőt követően. A döntéshozó 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja a pályázat kiírója.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

         www.kunagota.hu - 2018. március 5.

 

 

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 5.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAOP-4.2.1/B-09-2010-0004

 

 

 

 

 

 XIII.  FALUNAP  KUNÁGOTA  2013

 

 

 

 

 

 

"Kunágota Községi Önkormányzatot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja" 

 

2017. Kunágota Község időszaki kiadványai


2016. Kunágota Község időszaki kiadványai

__________

2015. Kunágota Község időszaki kiadványai

                     

2014. Kunágota Község időszaki kiadványai

                   

2013. Kunágota Község időszaki kiadványa

 
  Ön az oldal 122260. látogatoja.
 
2019-02-16 Ezt az oldalt utoljára 2018-12-05 napján frissítették.
admin